ایرانی چطور قهوه‌خور شد

در این نوشته بـه دنـبال پاسـخ به این سؤال خواهیم بود که عوامل دگرگونی‌ در تغییر ذایقه ایرانیان در قهوه چـه بـود؟ در خــلال مطالعـه منابع مختلف‌ این‌ دوره عوامل‌ متفاوتی‌ از‌ جمله فاکتورهای سیاسـی، اقتصـادی‌، اجتمـاعی و فرهنگـی داخلی و خارجی را مؤثر یافتم که اینک بـه بـررسی اجـمالی آنان می پردازیم‌ .

ادامه مطلب