ایرانی چطور قهوه‌خور شد

در این نوشته بـه دنـبال پاسـخ به این سؤال خواهیم بود که عوامل دگرگونی‌ در تغییر ذایقه ایرانیان در قهوه چـه بـود؟ در خــلال مطالعـه منابع مختلف‌ این‌ دوره عوامل‌ متفاوتی‌ از‌ جمله فاکتورهای سیاسـی، اقتصـادی‌، اجتمـاعی و فرهنگـی داخلی و خارجی را مؤثر یافتم که اینک بـه بـررسی اجـمالی آنان می پردازیم‌ .

ادامه مطلب

قهوه ؛ در سال ۱۳۱۶

قهوه که جزو نباتات صنعتی و دانه‌اش پس از بو دادن‌ و دم‌ کـردن‌ بـهترین‌ مـشروب معطر مقوی محرک و از اغذیه مولد القوه و مانع التحلیل است درخت‌ کوچکی است‌ از نواحی مقناطق حـاره بارتفاع ۵-۶ متر و در بعضی امکنه تاده‌ مترهم دیده شده‌ است درختی است همیشه‌ سـبز‌ و از انواع نباتات طایفه رونـاس‌ (روبـپاسه)و اصلا بومی افریقا و حبشه است.

ادامه مطلب