ایرانی چطور قهوه‌خور شد

در این نوشته بـه دنـبال پاسـخ به این سؤال خواهیم بود که عوامل دگرگونی‌ در تغییر ذایقه ایرانیان در قهوه چـه بـود؟ در خــلال مطالعـه منابع مختلف‌ این‌ دوره عوامل‌ متفاوتی‌ از‌ جمله فاکتورهای سیاسـی، اقتصـادی‌، اجتمـاعی و فرهنگـی داخلی و خارجی را مؤثر یافتم که اینک بـه بـررسی اجـمالی آنان می پردازیم‌ .

ادامه مطلب

تحول ذائقه ایرانی از قهوه به چای (۱)

علیرغم این که در طول چند صد سال و تا آخرین دهه های قرن ۱۳ ه.ق، نوشیدنی محبوب و عمومی همه مردم ایران قهوه بود، اما در آخرین دهه های این قرن و اوایل قرن ۱۴ ه.ق، چای جزء جدایی ناپذیر آداب غذایی هر فرد ایرانی گردید. بدیهی است بررسی و تحلیل این تغییرات از اهمیت ویژه ای در تاریخ اجتماعی ایران برخوردار است

ادامه مطلب

قهوه ؛ در سال ۱۳۱۶

قهوه که جزو نباتات صنعتی و دانه‌اش پس از بو دادن‌ و دم‌ کـردن‌ بـهترین‌ مـشروب معطر مقوی محرک و از اغذیه مولد القوه و مانع التحلیل است درخت‌ کوچکی است‌ از نواحی مقناطق حـاره بارتفاع ۵-۶ متر و در بعضی امکنه تاده‌ مترهم دیده شده‌ است درختی است همیشه‌ سـبز‌ و از انواع نباتات طایفه رونـاس‌ (روبـپاسه)و اصلا بومی افریقا و حبشه است.

ادامه مطلب