تحول ذائقه ایرانی از قهوه به چای (۱)

علیرغم این که در طول چند صد سال و تا آخرین دهه های قرن ۱۳ ه.ق، نوشیدنی محبوب و عمومی همه مردم ایران قهوه بود، اما در آخرین دهه های این قرن و اوایل قرن ۱۴ ه.ق، چای جزء جدایی ناپذیر آداب غذایی هر فرد ایرانی گردید. بدیهی است بررسی و تحلیل این تغییرات از اهمیت ویژه ای در تاریخ اجتماعی ایران برخوردار است

ادامه مطلب